Carta del bisbe de Girona amb motiu de la propera .... - Martirion

Vagi al Contingut
JOSEFA, FIDELA I FACUNDA, PREGUEU PER NOSALTRES!

El proper dissabte, dia 5 de setembre, a la nostra catedral, les religioses
Fidela, Josefa i Facunda, de l’Institut de religioses de Sant Josep de Girona, seran beatificades. La celebració serà presidida pel delegat del papa Francesc, el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a la causa dels Sants.
Qui eren aquestes tres germanes? Eren religioses de l’Institut que Maria Gay Tibau, venerable serventa de Déu, fundà a Girona l’any 1870  perassistir els malalts, alleujar-los el dolor i sembrar la pau en els seus cors. Van ser conegudes popularment com «les vetlladores», pel seu servei de vetlla als malalts. Cal notar que l’Institut continua exercint aquesta missió a Europa, Amèrica i Àfrica.
Vaig escoltar per primera vegada la lloança a l’Institut a Roma, quan ja
havia estat nomenat bisbe de Girona però encara no havia rebut l’ordenació. En una trobada amb nous bisbes d’arreu del món –alguns d’ells sud-americans– em feren una gran lloança de l’Institut i de la seva missió. Aleshores em vaig adonar que el nom de Girona, en molts indrets, i gràcies a l’Institut de religioses de Sant Josep, s’identifica amb el servei als malalts, als pobres, als ancians, als més marginats.
La Gna. Fidela nasqué a Banyoles, i de ben jove professà com a religiosa. Tenia cura dels malalts amb molta dedicació i caritat. Fundà la comunitat
de Gandia, on fou detinguda i martiritzada pels milicians el dia 30 d’agost de 1936. 
La Gna. Josefa nasqué a Gandia. De molt joveneta es va sentir urgida, a  causa de la seva fe, a servir els pobres. Després de resoldre circumstàncies familiars decidí integrar-se a l’Institut i, destinada a Vila-real, en esclatar la guerra es refugià a casa del seu germà a Gandia, on sofrí el martirijuntament amb la germana Fidela, als 35 anys. Els testimonis han recollit una expressió seva: «M’agradaria ser màrtir i oferir la meva vida per la conversió dels pecadors, si aquesta és la voluntat de Déu».
La Gna. Facunda va néixer a Girona i professà a l’Institut a l’edat de 20
anys. Visqué en diverses comunitats i dedicà totes les hores i energia aservir amb amor i compassió els malalts. Va romandre al costat del malalt a qui assitia fins que l’anaren a buscar per conduir-la al martiri. Tenia 60 anys.
Què significa per a nosaltres la beatificació de les tres religioses? - Invitació a la missió d’esdevenir testimonis de Jesucrist i del seu Evangeli, que aixeca i salva les persones, tal com el papa Francesc ens reclama tantes vegades.
- Tenir coratge per donar raó de l’esperança quan l’ambient no és favorable, quan experimentem incomprensions, quan no palpem els resultats dels nostres esforços i treballs, quan la proposta de Jesús no és ben entesa i potser rebutjada.
- La comunió amb tots els germans i germanes de les Esglésies que avui sofreixen persecució i martiri només per portar el nom de cristians.
- Valorant la missió de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona d’«alleujar el dolor i sembrar la pau en els cors», sentir-nos estimulats a fer el mateix des de la responsabilitat i vida de cadascun de nosaltres.
- Demanar la intercessió dels màrtirs de tots els temps, afegint-hi les tres religioses, quan experimentem les creus de la vida.
Com a bisbe de Girona, dono gràcies a Déu i us convido a viure aquest esdeveniment a la Catedral o a cada comunitat parroquial on celebrareu l’eucaristia dominical, tot recordant que enguany agraïm especialment el do de la Vida Consagrada.

Mons. Francesc Pardo
Bisbe de Girona
Retorn al contingut